ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ

นำโดยคุณศุภฤกษ์  หอมสุวรรณ  รองกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกเขตสำนักงาน

ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จรรโลงพระพุทธศาสนา สืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

คุณศุภฤกษ์  หอมสุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน โรงงานห้าดาวภาคเหนือ

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

คุณนรินทร  สุนิลหงษ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย เขต เหนือ 2

คุณมนต์ชัย  พิลึก ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพขาย

พร้อมด้วยทีมงาน ทำบุญถวายเทียนพรรษา

ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

คุณมนตรี  ศรีอิ่นแก้ว ผู้จัดการฝ่ายขาย เขต เหนือ 4

คุณปราญชลี  ขำกุศล  ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ภาคเหนือ ตอนล่าง

พร้อมด้วยทีมงาน ทำบุญถวายเทียนพรรษา

ณ วัดโบสถ์ บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก