ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดงาน Five Star Innovation 2017.

ในวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน

จัดงาน five star innovation 2017 โดยมี

คุณกัญมณ มนเฑียรผู้จัดการทั่วไปธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน เป็นประธาน

ซึ่งมีนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 8 ผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ในปีนี้ได้แก่ ผลงาน “ท่อระบายหายปวดหลัง” จากนวัตกรทีมงานฝ่ายขายเขตอีสาน1.

*******************************

คุณกัญมณ มนเฑียร (ผจก.ทั่วไปธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน)

กล่าวเปิดงาน

รางวัลชนะเลิศ Gold Award ได้แก่ ผลงาน “ท่อระบายหายปวดหลัง”จากหน่วย
งานขายอีสาน เขต 1

 รองชนะเลิศอันดับ 1 SilverAawrd ได้แก่ "Mini grill apollo 2017"

จากหน่วยงานขายอีสาน เขต 3

ชนะเลิศอันดับ 2 Bronze Award ได้แก่ Star Coffee.

จากหน่วยงานขายอีสาน เขต 3

**************