ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Term and Condition)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ใน mobile application ของ Five Star Chicken บริการข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ และบริการอื่นๆ เพื่อผลิตภัณฑ์/บริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") ในการใช้บริการ mobile application ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ บริการของบริษัทมีความหลากหลาย ในบางครั้งจึงอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริการนั้นๆ (รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้บริการ) โดยบริษัทจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทหากท่านใช้บริการนั้น

ทั้งนี้ ในการใช้บริการ โปรดกดปุ่ม "ตกลง" หลังจากท่านกดปุ่มตกลง "ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้" หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งาน mobile application นี้ในทันที